Usługi z zakresu finansów Wymiar sprawiedliwości

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Około 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, mnóstwo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank). Z uwagi na fakt, iż posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brakuje gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w znacznym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat nie jest równy – znaczna ich część przekazana zostaje na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są przeważnie niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami zostaje obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, na przykład co miesiąc, kwartał, 6 miesięcy lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, że w razie braku wpłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera nieznaczny ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, tym samym często właściciele polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków zebranych do tej pory na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.